Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 623 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина, намираща се в гр. Русе, безвъзмездно управление
3. К.Л. 627 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2014-2015 година
4. К.Л.636 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот, на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“-Русе.
5. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
6. К.Л.648 Съгласие за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на част от училищен имот, намиращ се в село Сандрово, Община Русе.
7. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
8. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
9. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
10. 10. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
11. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
12. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ проф. Хр. Белоев /