Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.09.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 660 Приемане на обръщение към Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура
2. К.Л. 664 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост с административен адрес: гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
3. К.Л. 665 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Божанова ливада“
4. К.Л. 666 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, жк. „Дружба – 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
5. К.Л. 674 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2013 г.
6. К.Л. 675 Продажба на имот – частна общинска собственост, намираш се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“ на собственика на законно построена върху него сгради по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
7. К.Л. 676 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
8. К.Л. 677 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
9. К.Л. 678 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л. 679 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Мартен
11. К.Л. 680 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в град Мартен, УПИ IV-1469 в кв. 54
12. К.Л. 684 1. Отмяна на Решение № 606, прието с Протокол №30/16.07.2009 г. на ОбС-Русе и Решение №468, прието с Протокол №23/19.02.2009 г. на Обс-Русе 2. Откриване процедура за замяна на 0,555 дка от проектен имот №060019, собственост на Община Русе, землище на град Мартен, местност „Ясаците“
13. К.Л. 685 Откриване на процедура за продажба на недвижим имот, намираш се в село Сандрово, ул. „Бузлуджа“№54, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
14. К.Л. 686 Прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на дела на Община Русе в поземлен имот с идентификатор 63427.217.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Табията“
15. К.Л. 687 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе към 30.06.2014 г.

16. К.Л. 691 Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе“ на проф. д-р Самуел Рефетов
17. К.Л. 692 Корекция на бюджета на Община Русе
18. К.Л. 693 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.06.2014 година
19. К.Л. 694 Допълване ма списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС №3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г. – Приложение №17
20. К.Л. 698 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, жк.“Дружба I“, ул. „Гео Милев“
21. К.Л. 699 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
22. К.Л. 701 Решение за осигуряване на допълнителен финансов ресурс от бюджета на Община Русе по проект „Подобряване на достъпността на Еврорегион Русе-Гюргево с пан Европейски транспортен коридор 9“
23. К.Л. 702 Участие в проект на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за оказване на безвъзмездна техническа помощ при изпълнение на договори с гарантиран резултат (ДГР) с цел повишаване на енергийната ефективност за публичния сектор „Разширяване на възможностите на пазара на енергоефективни услуги, предлагани от ESCO компании за публичния сектор
24. К.Л. 703 Съгласие за предоставяне на част от общински имот за кризисен център по проект „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
25. К.Л. 704 Избиране на комисия, която да изготви предложение до Общински съвет-Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Окръжен съд-Русе за мандат 2015-2020 г.
26. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Йорданка Даневска /