Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 712 Предоставяне на общински недвижим имот – новопостроена детска градина намираща се в гр. Русе, жк. „Дружба-3“, безвъзмездно за управление
2. К.Л. 716 Удължаване на срока до 31.03.2015 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3а на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
3. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
4. К.Л. 725 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50, ал. 1 от ПМС № 3/15.01.2014 г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет №886/14.02.2014 г. – Приложение №17 и №18
5. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
6. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
7. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
8. Разни.