Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.05.2014 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 570 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, местността „Мерата“, представляващ хижа „Приста“, на Сдружение с обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Приста“ за срок от 10 години
2. К.Л. 572 Откриване на процедура за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово“ и на имот №000323 с площ 98.527 дка в землището на с. Тетово Община Русе и вх. № 422/09.05.2014 г.
3. К.Л. 573 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на устойчивото енергийно развитие
4. К.Л. 574 Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политика в сферата на инвестиционния и сити маркетинг
5. К.Л. 577 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2013 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
6. К.Л. 578 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2014 г.
7. К.Л. 585 Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, на Общински съвет-Русе за общинската собственост
8. К.Л. 587 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
9. К.Л. 588 Създаване на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
10. К.Л. 589 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
11. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ д-р Пенчо Милков /