Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО МЛАДЕЖТА И СПОРТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.07.2014 Г. ОТ 13:30 ЧАСА

1. К.Л. 619 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л.636 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот, на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил философ“-Русе.
3. К.Л.637 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
4. К.Л.638 Решение за даване на съгласие на Сдружение “Спортен клуб по фехтовка – ФК Русе”, за кандидатстване с проект, по Наредба №2 от 08.05.2014 г.за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения на Министерството на младежта и спорта.
5. К.Л.651 Приемане на Наредба № 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе
6. К.Л.654 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 година
7. К.Л.655 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2014 г.
8. К.Л.656 Приемане на план за велосипедна мрежа в допълнение на план схемата на комуникационно-транспортната система на гр. Русе
9. К.Л.657 Актуализация на бюджета на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
10. Прехвърляне на финансови средства от Раздел 5 „РЕЗЕРВ”, в Раздел 1 „УЧЕНИЧЕСКИ И МАСОВ СПОРТ” на Програма „Спорт – 2014”, приета с Решение № 908/20.02.2014 г. на Общински съвет – Русе
11. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Пенчо Милков /