Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси

8. 03. 2010 г., 14 ч., Заседателна зала:

1. Правилник за дейността на обществения посредник –
контролен лист 696/ 04. 03. 2010 г.

2. Допълнение на Правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата –
контролен лист 697/ 04. 03. 2010 г.

3. Изменение на Правилника за организацията и дейността на ОбС –
контролен лист 698/ 04. 03. 2010 г.

4. Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие –
контролен лист 701/ 04. 03. 2010 г.

5. Годишен отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците –
контролен лист 708/ 04. 03. 2010 г.

6. Годишен отчет на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за 2009 г. –
контролен лист 709/ 04. 03. 2010 г.

7. Отчет за изпълнение на годишния План за приватизация за 2009 г. и План за 2010 г. –
контролен лист 710/ 04. 03. 2010 г.

8. Изменение на Наредба 16 –
контролен лист 711/ 04. 03. 2010 г.

9. Изменение на Наредба 16 –
контролен лист 712/ 04. 03. 2010 г.

10. Отчет на Общинския съвет –
контролен лист 731/ 04. 03. 2010 г.

11. Други въпроси