Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси за заседанието на 15. 04. 2013 г., 13. 30 ч

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
15. 04. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Контролен лист № 104/ 8. 04. 2013 г.

2. Обявяване на общински имоти за имоти публична общинска собственост – Контролен лист № 106/ 8. 04. 2013 г.

3. Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе по мярка 2. 5. „Риболов във вътрешни водоеми” – Контролен лист № 107/ 8. 04. 2013 г.

4. Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища, приет с Решение №1148/24.11.2006 г. на Общински съвет Русе и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013 година – Контролен лист № 125/ 8. 04. 2013 г.

5. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010 – 2015 г.) – Контролен лист № 134/ 8. 04. 2013 г.

6. Приемане доклади на Председателите на Народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2012 г. –
Контролен лист № 137/ 8. 04. 2013 г.

7. Съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл” – Контролен лист № 147/ 8. 04. 2013 г.

8. Изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – Контролен лист № 148/ 8. 04. 2013 г.

9. Изменение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение – Контролен лист № 149/ 8. 04. 2013 г.

10. Приемане на бюджет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ – Контролен лист № 154/ 8. 04. 2013 г.

11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 г. – Контролен лист № 156/ 8. 04. 2013 г.

12. Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 – Контролен лист № 159/ 8. 04. 2013 г.

13. Други

Председател:
Владислав Атанасов