Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, 13. 05. 2013 г., 13. 30 ч.

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
13. 05. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе –
Контролен лист № 163/ 30. 04. 2013 г.

2. Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители –
Контролен лист № 172/ 30. 04. 2013 г.

3. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта” –
Контролен лист № 173/ 30. 04. 2013 г.

4. Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД –
Контролен лист № 174/ 30. 04. 2013 г.

5. Приемане на корекции по Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 година –
Контролен лист № 175/ 30. 04. 2013 г.

6. Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” –
Контролен лист № 179/ 30. 04. 2013 г.

7. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 г. –
Контролен лист № 181/ 30. 04. 2013 г.

8. Приемане на Решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на Община Русе –
Контролен лист № 186/ 30. 04. 2013 г.

9. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.

10. Други

Председател:
Владислав Атанасов