Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, 10. 06. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
10. 06. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Контролен лист № 197/ 3. 05. 2013 г.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе –Контролен лист № 205/ 3. 05. 2013 г.

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе – Контролен лист № 206/ 3. 05. 2013 г.

4. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година –Контролен лист № 209/ 3. 05. 2013 г.

5. Одобряване на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе –
Контролен лист № 210/ 3. 05. 2013 г.

6. Избор на вариант за приватизация на ДКЦ 2 ЕООД –Контролен лист № 211/ 3. 05. 2013 г.

7. Провеждане на конкурс за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе“ ЕООД –Контролен лист № 212/ 3. 05. 2013 г.

8. Подновяване на договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център–1–Русе” ЕООД, „Диагностично-консултативен център–2–Русе” ЕООД, “Комплексен онкологичен център–Русе” ЕООД и „Център за психични заболявания–Русе” ЕООД – Контролен лист № 213/ 3. 05. 2013 г.

9. Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2013 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе –Контролен лист № 215/ 3. 05. 2013 г.

10. Удостояване на Доц. д-р инж. Владимир Михайлов Витков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ –Контролен лист № 216/ 3. 05. 2013 г.

11. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение” –Контролен лист № 217/ 3. 05. 2013 г.

12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – автомат за топли, безалкохолни напитки –
Контролен лист № 220/ 3. 05. 2013 г.

13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост –
Контролен лист № 222/ 3. 05. 2013 г.

14. Приемане на Правилник за устройството и дейността на обществения съвет към Общински съвет Русе –
Контролен лист № 223/ 3. 05. 2013 г.

15. Одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе, в изпълнение на поддейност 5.13 от проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе”, договор BG161PO001/1.4-07/2010/001, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. –Контролен лист № 224/ 3. 05. 2013 г.

16. Други.

Председател:
Владислав Атанасов