Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
1. 07. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД – Контролен лист № 230/ 24. 06. 2013 г.

2. Избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД – Контролен лист № 231/ 24. 06. 2013 г.

3. Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии – Контролен лист № 239/ 24. 06. 2013 г.

4. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение“ – Контролен лист № 240/ 24. 06. 2013 г.

5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година – Контролен лист № 249/ 24. 06. 2013 г.

6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Контролен лист № 250/ 24. 06. 2013 г.

7. Разработване на проектно предложение от Община Русе по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 – Контролен лист № 251/ 24. 06. 2013 г.

8. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013 г. – Контролен лист № 255/ 24. 06. 2013 г.

9. Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията – Контролен лист № 256/ 24. 06. 2013 г.

10. Други

Председател:
Владислав Атанасов