Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси

9. 09. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Премахване на сграда – публична общинска собственост, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 64 – Контролен лист № 259/ 2. 09. 2013 г.

2. Наредба за стопанисване, управление и ползване пасища и мери на територията на Община Русе – Контролен лист № 265/ 2. 09. 2013 г.

3. Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”– Контролен лист № 269/ 2. 09. 2013 г.

4. Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2012 г. – Контролен лист № 278/ 2. 09. 2013 г.

5. Промяна в Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП „Русе арт”– Контролен лист № 284/ 2. 09. 2013 г.

6. Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 – 2024 г. – Контролен лист № 286/ 2. 09. 2013 г.

7. Приемане на План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014 – 2024 г. – Контролен лист № 287/ 2. 09. 2013 г.

8. Запазване на цените по Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – Контролен лист № 288/ 2. 09. 2013 г.

9. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година – Контролен лист № 297/ 2. 09. 2013 г.

10. Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Русе за 30 . 06. 2013 г. – Контролен лист № 298/ 2. 09. 2013 г.

11. Присъединяване на Община Гюргево към кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата през 2019 г. – Контролен лист № 299/ 2. 09. 2013 г.

12. Актуализация на Стратегически план „Русе 2019” във връзка с кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата –
Контролен лист № 300/ 2. 09. 2013 г.

13. Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе – Контролен лист № 302/ 2. 09. 2013 г.

14. „Паркстрой” ЕООД – Контролен лист № 303/ 2. 09. 2013 г.

15. Приемане на обръщение към Кмета на Община Русе – Контролен лист № 304/ 2. 09. 2013 г.

16. Актуализация на бюджета на общинска фондация „Русе – град на свободния дух” –
Контролен лист № 308/ 2. 09. 2013 г.

17. Други.

Председател:
Владислав Атанасов