Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси, 2. 12. 2013 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Съгласуване на Стратегически план за периода 2014 г.– 2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” в Община Русе – Контролен лист № 362/ 25. 11. 2013 г.

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет –Контролен лист № 365/ 25. 11. 2013 г.

3. Отчет за 53. МФ “Мартенски музикални дни” Русе 2013 – Контролен лист № 371/ 25. 11. 2013 г.

4. Проект за 54. МФ „Мартенски музикални дни” Русе 2014 г – Контролен лист № 372/ 25. 11. 2013 г.

5. Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи” –Контролен лист № 390/ 25. 11. 2013 г.

6. Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г. –Контролен лист № 391/ 25. 11. 2013 г.

7. Паркстрой – Контролен лист № 397/ 25. 11. 2013 г.

8. Избор на обществен посредник на територията на Община Русе –Контролен лист № 392/ 25. 11. 2013 г.

9. Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 г. –Контролен лист № 395/ 25. 11. 2013 г.

10. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе –Контролен лист № 396/ 25. 11. 2013 г.

11. Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България –Контролен лист № 398/ 25. 11. 2013 г.

12. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци –Контролен лист № 405/ 25. 11. 2013 г.

13. Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/ –Контролен лист № 408/ 25. 11. 2013 г.

14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе –Контролен лист № 409/ 26. 11. 2013 г.

15. Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“ –Контролен лист № 410/ 26. 11. 2013 г.

16. Други

Председател:
Владислав Атанасов