Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси,
13. 01. 2014 г., 13. 30 ч., Заседателна зала, Община Русе:

1. Приемане на Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе –
Контролен лист № 411/ 06. 01. 2014 г.

2. Приемане на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Русе – Контролен лист № 412/ 06. 01. 2014 г.

3. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2014 година –
Контролен лист № 418/ 06. 01. 2014 г.

4. Удостояване със званието “Почетен гражданин на град Русе” – инж. Теодорин Кирилов Патриков – Контролен лист № 420/ 06. 01. 2014 г.

5. Партньорско участие на Община Русе в мулти проекта „Дунавски перли – за обитаеми дунавски брегове” –
Контролен лист № 421/ 06. 01. 2014 г.

6. Избор на Управител на „Паркстрой” ЕООД, гр. Русе –
Контролен лист № 422/ 06. 01. 2014 г.

7. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Русе и издаване на сертификати клас В –
Контролен лист № 423/ 06. 01. 2014 г.

8. Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2013 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2014 г. – Контролен лист № 424/ 06. 01. 2014 г.

9. Увеличаване на капитала на ДКЦ 2 – Русе – ЕООД с непарична вноска –
Контролен лист № 425/ 06. 01. 2014 г.

10. Решение за кандидатстване с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, по Оперативна програма „Административен капацитет“ –
Контролен лист № 429/ 06. 01. 2014 г.

11. Годишен отчет за втората година от изпълнението на програмата за управление на Община Русе за мандат 2011 – 2015 г. –
Контролен лист № 430/ 06. 01. 2014 г.

12. Решение за кандидатстване на Община Русе по проект “Красива България”, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) –
Контролен лист № 434/ 06. 01. 2014 г.

13. Удължаване срок на издадена от Община Русе запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл“ чрез издаване на нова такава –
Контролен лист № 436/ 06. 01. 2014 г.

14. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2014 година –
Контролен лист № 437/ 06. 01. 2014 г.

15. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе през 2013 г. –
Контролен лист № 438/ 06. 01. 2014 г.

16. Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе и взаимодействието му с общинска администрация –
Контролен лист № 439/ 06. 01. 2014 г.

17. Други

Председател:
Владислав Атанасов