Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Предложение за дневен ред на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси

1. Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе, приети с Решение № 774 с Протокол № 37/28.01.2010 г., допълнени с Решение № 827/18.03.2010 г. на ОбС – Русе –
Контролен лист № 450/ 03. 02. 2014 г.

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе –
Контролен лист № 451/ 03. 02. 2014 г.

3. Удостояване със званието „Почетен гражданин на гр. Русе” на проф. д-р Петър Иванов –
Контролен лист № 452/ 03. 02. 2014 г.

4. Избор на Управител на „Медицински център 1 – Русе” ЕООД – Контролен лист № 457/ 03. 02. 2014 г.

5. Откриване на процедура за приватизация на общински имот – комбинирана сграда „Баня-фурна”, АОС №4737/12.12.2006 г., кв. ДЗС, гр. Русе – Контролен лист № 458/ 03. 02. 2014 г.

6. Приемане на краен ликвидационен баланс на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе” ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Контролен лист № 459/ 03. 02. 2014 г.

7. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе –
Контролен лист № 461/ 03. 02. 2014 г.

8. Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе –
Контролен лист № 462/ 03. 02. 2014 г.

9. Поставяне на паметен знак – Контролен лист № 463/ 03. 02. 2014 г.

10. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в община Русе през 2013 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2014 г. – Контролен лист № 464/ 03. 02. 2014 г.

11. Приемане на Отчет за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2013 г. – Контролен лист № 465/ 03. 02. 2014 г.

12. Утвърждаване на Програма „Спорт 2014” с промяна на Приложение № 1 и Приложение № 3 към Правилника за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в Община Русе, приет с Решение № 478/19.02.2009г., изменен с Решение № 803/25.02.2010г., Решение № 1113/17.03.2011г., Решение № 127/22.03.2012г., Решение № 477 /21.02.2013г. на Общински Съвет – Русе – Контролен лист № 469/ 03. 02. 2014 г.

14. Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Русе – Контролен лист № 470/ 03. 02. 2014 г.

15. Приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2014 г. – Контролен лист № 471/ 03. 02. 2014 г.

16. Други.

Председател:
Владислав Атанасов