Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ , КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.11.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015 г
2. К.Л. 740 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-156 по ул. „Филип Тотю“№6 в кв. 17 по регулационни план на село Басарбово, по реда на чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 752 Отчет за 54 МФ „Мартенски музикални дни Русе“ 2014
4. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
5. К.Л. 757 Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за откриване на Център за настаняване от семеен тип
6. К.Л. 759 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 50 ал.1 от ПМС №3/15.01.2014г. от Бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886/14.02.2014 г.- Приложение № №17 и 18.
7. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2014 година
8. К.Л. 761 Прекратяване с ликвидация на „Паркстрой” ЕООД
9. К.Л. 762 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Обреден дом“ ЕООД
10. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г.
11. К.Л. 764 Корекция на бюджета на Община Русе за 2014 г.
12. К.Л. 765 Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
13. К.Л.766 Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
14. К.Л.767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
15. Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС №6691/21.06.2012 г.
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Й.Даневска/