Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ, 10. 03. 2014 г. от 13. 30 ч.

1. К.Л. 476 Приемане на Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.
2. К.Л. 488 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
3. К.Л. 489 Годишен доклад за наблюдението и реализацията на Програмата за 2013 г. към „Актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2011-2013 г.
4. К.Л. 492 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
5. К.Л. 495 Отмяна на Решение №703, прието с Протокол №29/19.09.2013 г. на Общински съвет – Русе.
6. К.Л. 496 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на План за действие към Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Русе.
7. К.Л. 497 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за намаляване на емисии на замърсители и достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух на община Русе.
8. К.Л. 498 Годишен отчет за 2013 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе.
9. К.Л. 509 Откриване на процедура за приватизация на общинското участие в капитала на „ДКЦ-2-Русе“ЕООД.
10. К.Л. 511 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 г.
11. К.Л. 514 Приемане на Средносрочна прогноза 2015 – 2017 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения.
12. К.Л. 516 Партньорско участие на Община Русе в изграждане и развитие на Регионални центрове за култура и иновации в гр. Русе, България и гр. Елванген, ФРГ.
13. К.Л. 517 Приемане на Основни насоки за дейността и Работна програма за 2014 г., щат и Бюджет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2014 г.
14. К.Л. 518 Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет и Годишен финансов отчет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2013 г.
15. Други.
Председател:
(Владислав Атанасов)