Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЕКОЛОГИЯ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.11.2014 Г. ОТ 15,30 ЧАСА

1. К.Л. 739 Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2015г.
2. К.Л.743 Удължаване срока на действие на договори за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на ОГФ
3. К.Л. 747 Прекратяване на съсобственост в имот в землището на град Мартен, местност „Калето“
4. К.Л. 748 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се землището на град Русе
5. К.Л. 752 Отчет за 54. МФ “Мартенски музикални дни” Русе’ 2014
6. К.Л. 753 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразувани имоти №№ 509.22 и 509.23 в землището на с. Басарбово с ЕКАТТЕ02796, Община Русе, находящи се в местността „КАНТОНА“.
7. К.Л. 754 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 177009 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „ПУНДЕВ БАИР“.
8. К.Л. 755 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14
за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на
територията на Община Русе
9. К.Л. 760 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09. 2014 година
10. К.Л. 761 Прекратяване с ликвидация на „Паркстрой” ЕООД
11. К.Л. 763 Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Окръжен съд – Русе за мандат 2015-2020 г
12. К.Л. 764 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
13. К.Л. 765. Промени в Учредителният акт на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
14. К.Л. 766. Увеличаване на щата на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“
15. К.Л. 767 Актуализация на бюджета за 2014 г. на Общинска фондация „Русе-град на свободния дух“

16.Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Галин Григоров/