Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.04.2015 Г. ОТ 11:00 ЧАСА

1. К.Л. 903 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
2. К.Л. 905 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
3. К.Л. 906 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
4. К.Л. 908 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Георги Стоянов Димитров
5. К.Л. 909 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – водопроводно отклонение към ПИ 000094 в местност „Джвелията“, землище на с. Просена, Община Русе
6. К.Л. 918 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на СЗПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
7. К.Л. 921 Избор на упълномощен представител и на заместник упълномощен представител на Община Русе пред Асоциация Общински гори
8. К.Л. 922 Определяне на пасища, мери за общо ползване и одобряване на годишен план за паша
9. К.Л. 924 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
10. К.Л. 930 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – гр. Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
11. К.Л. 931 Изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
12. К.Л. 932 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР, ИПУР, ПР,ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе“
13. К.Л 938 Корекция на бюджета на Община Русе за 2015 г.
14. К.Л. 939 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ проф. Ангел Пенчев
15. К.Л. 940 Одобряване на подробен устройствен план – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на град Русе“
16. К.Л. 941 Удължаване срока на действие на договор за наем на орехови култури
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ГАЛИН ГРИГОРОВ /