Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.06.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 965 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод до поземлен имот 63427.9.527 в кв. „Долапите“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
2. К.Л. 966 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабел ниско напрежение до поземлени имот 177009 в местност „Пундев баир“, землище на с. Николово
3. К.Л. 970 Определяне на начална тръжна цена за земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Русе
4. К.Л. 971 Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на имот №314, находящ се в землището на с. Николово
5. К.Л. 972 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
6. К.Л. 978 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
7. К.Л. 979 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
8. К.Л. 981 Приемане на декларация
9. К.Л. 982 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
10. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
11. К.Л. 986 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 000921, находящ се в землището на гр. Мартен в местността „Калето“
12. К.Л. 987 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.12 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Мерата“
13. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ГАЛИН ГРИГОРОВ /