Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 06.07.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 989 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 991 Подкрепа за кандидатура на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
3. К.Л. 992 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.184 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Касева чешма“
4. К.Л. 993 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатори 63427.166.241 и 63427.166.242 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Астарджийка“
5. К.Л. 996 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.192 по Кадастралната карта о кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в местността „Нови Халваджи“ и Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия до поземлен имот с идентификатор 63427.152.192
6. К.Л. 998 Създаване на временна комисия относно процедурите, свързани със ЗОП, провеждани от Община Русе
7. К.Л. 1000 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода януари-юни 2015 година
8. К.Л. 1001 Приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и начален баланс на „Летище-Русе“ ЕООД, в ликвидация към 10.06.2015 г.
9. К.Л. 1002 Отчет за 55.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015
10. К.Л. 1003 Отдаване под аренда на имот №011002, находящ се в землището на с. Просена за срок от 25 години
11. К.Л. 1007 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване , отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
12. К.Л. 1013 Даване на съгласие за подписване на споразумения за сътрудничество за реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
13. К.Л. 1017 Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
14. К.Л. 1018 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
15. К.Л. 1021 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните данъци, цени на услуги и права на територията на Община Русе
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ГАЛИН ГРИГОРОВ /