Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 07.09.2015 Г. ОТ 15:30 ЧАСА

1. К.Л. 1022 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България“ЕООД в землищата на селата: Николово, Червена вода, Ястребово, Семерджиево и Басарбово в Община Русе
2. К.Л. 1023 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 kV до ПИ 187011 по КВС на землище с. Червена вода и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
3. К.Л. 1024 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно водопроводно отклонение от съществуващ селищен водопровод при о.т. 111 по плана на с. Семерджиево до ПИ 131007 в местност „Смилекин“, землище на с. Семерджиево
4. К.Л. 1025 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване /увеличение на мощността/ за ПИ 000206 /летище/ в землището на с. Бъзън, Община Русе
5. К.Л. 1027 Удостояване посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Светлозар Акендиев Димитров – Змей Горянин
6. К.Л. 1028 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Найден Владиславов Тодоров – Директор на Държавна опера – Русе
7. К.Л. 1031 Информация за изменение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
8. К.Л. 1032 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за имот с идентификатор 63427.492.4 в местност „Гърков дол“, землище на град Русе
9. К.Л. 1035 Предоставяне на информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Русе към 30.06.2015 година
10. К.Л. 1042 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
11. К.Л. 1043 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
12. К.Л. 1050 Приемане на актуализирана средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения
13. К.Л. 1051 Корекция на Бюджета на община Русе за 2015 година
14. К.Л. 1052 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.12, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“
15. К.Л. 1053 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.87.8, находящ се в землището на гр. Русе в местността „Слатина“
16. К.Л. 1054 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.1464, находящ се в местността „Дрибак 1,2‘ в землището на с. Николово, Община Русе
17. К.Л. 1056 Кандидатстване с проектно предложение „Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с транс европейската транспортна мрежа TEN-T“ по Програма “INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
18. К.Л. 1057 Кандидатстване с проектно предложение „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
19. К.Л. 1058 Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и експониране на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
20. К.Л. 1059 Кандидатстване с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално културно наследство чрез интерактивен музей“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
21. К.Л. 1060 Кандидатстване с проектно предложение „Създаване на общ център и база данни за управление на риска и територията по река Дунав“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ и решение за осигуряване на съфинансиране от Община Русе
22. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ГАЛИН ГРИГОРОВ /