Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ КАНДИДАТИТЕ ЗА КОНТРОЛЬОРИ НА ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

Председателският съвет определи на извънредно заседание днес, 20.04.2010 г., кандидатите за контрольори на общинските дружества. По време на дебатите бе обсъждано искането на общинския съветник Искрен Веселинов, свързано с поправка на грешка в т. 25 от Протокол № 40 от заседанието на съвета на 18.03.2010 г. Искането оспорва правилността на взетото от Общинския съвет решение по цитираната точка.
Становището на юриста на Общинския съвет Искрен Илиев бе следното:

„Искането е недопустимо. По своя характер то е за поправка на грешка в протокол и следва да бъде подведено под нормата на чл. 94 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Според посочената норма общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в седемдневен срок от изготвянето му. Протоколът, чието поправяне се иска е изготвен на 26.03.2010 година. Това е и датата на публикуването му в интернет страницата на Общинския съвет. Съгласно правилата, общинските съветници могат да поискат поправяне на грешки в този протокол до 02.04.2010 г. включително. Искането на г-н Веселинов е подадено на 16.04.2010 г. или 14 дни след изтичане на срока по чл. 94 от Правилника.
Независимо от просрочието искането е неоснователно, тъй като учредителните актове на дружествата ( предмет на обсъждане) съдържат текст, който предвижда избора на контрольори от Общинския съвет. Решение, с което съветът трябва да лиши дружествата от контрольори ще измени учредителните им актове, което безспорно е юридически факт от състава на тяхното създаване. По тази причина за промяна на учредителния акт на кое да е общинско ЕООД следва да се приеме с мнозинство от 26 гласа, както е предписанието на чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.4 от същия закон. Освен това, след като законът предвижда квалифицирано мнозинство за избор на представителите на общината в органите на общинските търговски дружества, решение, с което се отказва такова избиране следва да бъде взето със същото мнозинство.
Позоваването на Искрен Веселинов на чл.21, ал.2 от ЗМСМА също е неправилно, тай като препраща към ал.1 от същия член.”

Кандидатите за контрольори бяха определени чрез тайно гласуване от членовете на Председателския съвет. Отказ да участват във вота заявиха Искрен Веселинов от „ВМРО-Гергьовден-ССД” и д-р Теодор Оджаков, който присъства от името на група РЕД. За Областния диспансер за кожно – венерически зболявания кандидатите получиха по равен брой гласове и ще бъдат прегласувани от съветниците на предстоящото редовно заседание.
Във връзка с подаденото от групите РЕД и „ВМРО-Гергьовден-ССД” предложение за публичност на председателските съвети, ЗМСМА и Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предвиждат откритост единствено на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.