Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА ОФД-РУСЕ

На извънредно заседание днес, 16.07.2010 г., Председателският съвет прие декларация, с която се обявява против проекта за постановление на Министерството на културата за преобразуване на ОФД-Русе в Държавна опера-Русе. В декларацията подписи поставиха и част от присъстващите на разширеното заседание членове на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси.

ДО
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от Председателския съвет на Общински съвет – Русе

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

С настоящата декларация изразяваме сериозна тревога по повод публикувания от Министерството на културата проект за постановление на Министерски съвет, предвиждащ преобразуване на Русенското оперно-филхармоничното дружество в Държавна опера – Русе с единствен предмет на дейност „създаване и разпространение на спектакли в областта на оперното изкуство” – акт, с който на практика се заличава напълно дейността на една от водещите филхармонични формации в България. Не приемаме такъв проект, който ощетява драстично културния живот на Русе.
Промените са нещо естествено в ситуация на криза, но ние сме сериозно обезпокоени от факта, че с този документ се дава ход на една радикална по своя характер „реформа”, чиито аргументи не са били предмет на дискусия нито с ръководството на ОФД – Русе, нито с представителите на местната власт, а и се разминават съществено с очакванията и приоритетите на местната общност.
Считаме за недопустимо симфоничен оркестър с 62-годишна история, градена в продължение на десетилетия от имена като Константин Илиев и Добрин Петков, един от водещите оркестрови състави в България, да бъде редуциран до формáта на оперен състав, обслужващ единствено и само сценичната дейност на института.
Не можем да се съгласим с факта, че с този акт гражданите на Русе и региона ще бъдат лишени от едно от най-ценните си постижения в областта на културата – марката Русенска филхармония, известна със своя висок професионализъм и качество не само в България.
Анализирайки данните на Министерството на културата за текущото състояние на ОФД – Русе, имаме пълното основание да твърдим, че в настоящия момент дружеството притежава творчески и професионален капацитет да обслужва не само Община Русе, но и един по-широк в териториално отношение регион, което без съмнение би довело до още по-висока икономическа и творческа ефективност на културния продукт. Още повече, че при така зададените параметри на реформата се очертава остър и застрашителен дефицит на институционален ресурс за пълноценна филхармонична дейност на територията на почти цяла Северна България – факт, несъвместим с каквито и да било европейски стандарти и противоречащ напълно на концепцията за осигуряване на широк публичен достъп до културен продукт.
Като орган на местната власт Общинският съвет в Русе се е отнасял винаги с особена грижа и респект към съдбата и дейността на русенските културни институти.
Ето защо във връзка с гореизложеното и водени от убеждението, че политиките в областта на културата са неделима част от спецификата на регионалния контекст, апелираме най-настоятелно за спешна среща между представители на Общински съвет – Русе, Община Русе, ОФД – Русе и Министерството на културата за обсъждане на възможните в създалата се ситуация алтернативи за постигане на адекватно на обществения интерес решение. Русе и русенци заслужават своя Филхармоничен оркестър.