Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ НАРЕДБИ ИНИЦИИРА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС

Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност (ЗОРС) обсъди на днешното си редовно заседание необходимостта от синхронизиране на наредбите, приети от Общински съвет-Русе, с действащите в страната закони. С оглед по-пълноценната и резултатна работа и във връзка с променящото се национално законодателство съветниците изпратиха писмо до кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов, в което настояват наредбите, приети от местния парламент и действащи на територията на общината, да бъдат детайлно преразгледани с помощта на общинска администрация. При наличие на явно разминаване със законовите текстове и доказана неефективност нормативните актове да бъдат коригирани.
В писмото си членовете на комисията по ЗОРС предлагат представители от ресорните дирекции на общинска администрация да дадат, в срок до 1 април 2010 година, своите становища по законосъобразността на текстовете в наредбите, по които ежедневно работят. На база направените предложения и след обсъждане в постоянните комисии, текстовете на наредби, които не кореспондират с националното законодателство да бъдат внесени за изменения и допълнения в Общинския съвет.