Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе

Станимир Станчев, общински съветник от МК Съюз на Демократичните сили, направи предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

         Разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/  дава възможност,  всеки общински съветник да може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 3 минути. Когато общински съветник е взел думата от името на група продължителността на изказването не може да превишава 5 минути. В чл. 84, ал. 2 от Правилника е предвидено кмета на общината да прави изказвания по негово искане, като тези изказвания не са ограничени с време каквото е предвидено за общинските съветници. Считам, че с цел по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва времето за изказване на кмета да бъде ограничено и по аналогия да бъдат приложени същите условия както при изказванията на общинските съветници, а именно максимум до 5 минути. В тази връзка предлагам настоящото изменение на Правилника, като считаме, че по този начин ще се постигне една яснота по прилагането му, а също така ще доведе до балансирано и стегнато протичане на заседанията на общинския съвет.

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

Пълният текст на Предложението може да видите тук.