Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приета бе Програмата за качеството на атмосферния въздух

С 38 гласа „за“ Общинският съвет в Русе прие финалния вариант на Програмата за управление качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея. Тя е ценен инструмент за управление качеството на атмосферния въздух, тъй като включва подробен анализ на актуалното състояние на въздуха, мерки за намаляване на фините прахови частици в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, и предлага различни източници на финансиране за реализирането на мерките.

Програмата определя източниците на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в Община Русе и ги разделя в четири основни групи: битово отопление, пътен транспорт, промишленост и селско стопанство. Направен е анализ на приноса на всеки от източниците към цялостното замърсяване, въз основа на който са предложени мерки за поетапно намаляване на емисиите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период. Резултатите показват, че докато за замърсяването с ФПЧ10 приносът на пътния транспорт и битовото отопление е почти изравнен, то за високата концентрация на ФПЧ2.5 основен виновник е битовото отопление. Характерно е обаче, че докато емисиите от транспорта са целогодишни, тези от битовото отопление са сезонни, т.е относително същото количество ФПЧ се разпространяват във въздуха за два пъти по-кратък период, което насложено върху емисиите от транспорта, създава предпоставки за регистриране на високи средноденонощни концентрации.

Документът е разработен от екип от екоексперти, като предварителният му вариант бе подложен на широко обществено обсъждане. На него гражданите отправиха своите предложения за конкретни мерки, свързани с намаляване замърсяването на въздуха в Русе, а срокът за приемане на идеи бе удължен. След обобщаване на направените предложения приложимите към предмета на Програмата бяха включени в окончателния проект на предварителния ѝ вариант.

Някои от тях вече се прилагат на практика и това дава резултат – до октомври броят на превишенията на средноденонощната концентрация на ФПЧ10 е 18, докато за същия период през 2020 г. са били 39.

Програмата за качество на атмосферния въздух е неразделна част от общинските програми по околна среда според Закона за опазване на околната среда. Тя е съобразена с националното и европейското законодателство и се разработва в изпълнение на проект № BG16M1O002-5.005-0001 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Русе за периода 2021-2026 г.“, по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”