Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проведе се изслушването за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе

В срок до 15 септември 2023 г. Общински съвет – Русе трябва да предложи необходимият брой кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе пред Апелативен съд гр. Велико Търново.

С Решение № 1440, прието с Протакол № 50/13.07.2023 г., Общински съвет — Русе избра временна комисия за определяне нa кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд — Русе в състав: председател — Биляна Иванова и членове — Айдоан Джелил, Траян Тотев, Юрий Георгиев, Владислав Атанасов, Елеонора Николова и Деница Иванова.

В изпълнение на поставените задачи комисията проведе три заседания. Изготви и публикува обявление за набиране на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд — Русе. Подадени бяха общо 43 заявления с приложени към тях документи, съгласно изискванията на ЗСВ. На свое заседание на 22 август 2023 г. комисията разгледа постъпилите заявления и след направена преценка допусна до участие 40 кандидати. Трима от подалите документи не бяха допуснати до изслушване, тъй като не отговаряха на законовите изисквания, за което е съставен протокол, подписан от всички присъствали на заседанието членове.

На 04 септември 2023 г. в деловодството на Общински съвет — Русе е постъпила молба с вх. № ОбС-827/04.09.2023 от Михаил Милчев — кандидат за съдебен заседател, с което моли членовете на временната комисия да преразгледат решението си относно неговото недопускане до изслушването.

На 07 септември 2023 г. временната комисия проведе заседание, на което, преди да изслуша допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, разгледа молбата на Михаил Милчев и с 4 гласа „за“, 2 ,,против“ и 0 „въздържал се“ реши да допусне същия до изслушване. В законоустановения срок няма данни за постъпили становища и въпроси от юридически лица с нестопанска цел. Голяма част от кандидатите вече са били или са в настоящия мандат съдебни заседатели, залознати са с института на съдебния заседател, неговите функции и значението му за българското правораздаване.

След проведеното изслушване до следващия етап на процедурата не е допуснат един кандидат. Същият, видно от представените със заявлението му данни, е подал искане за издаване на документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, но такъв не е предоставен на временната комисия .

За проведеното заседание на временната комисия, на което беше разгледана

постъпилата с входящ номер молба и бяха изслушани явилите се кандидати, е съставен протокол, подписан от всички присъстващи членове.