Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2016 Г.

Днес в Пленарна зала на Община Русе се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2016 г. Присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, неговите заместници д-р Страхил Карапчански и инж. Димитър Наков, председателят на ОбС-Русе проф. Христо Белоев, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова и др.
Г-жа Минковска представи отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., като от думите ѝ стана ясно, че за отчетната година той е бил 102 286 889 лв. и е със изпълнение, възлизащо на 85,72%. За сравнение, към 31.12.2015 г. то е било 79,54%.
Данните за основните приходни показатели сочат, че тяхното изпълнение към 31.12.2016 г. в абсолютна стойност е със 772 144 лв. по-високо в сравнение със същия период на 2015 г., като в по-голяма част от показателите и близко до 100% или над тях. Налице е предсрочно погасяване на общинския дълг, както и преизпълнение спрямо уточнения план на имуществените и други данъци (121,28%), което се дължи на предприетите мерки от страна на дирекция „Местни данъци и такси“ за повишаване на събираемостта както на текущите задължения, така и на недобрите от минали години. По-високи стойности се наблюдават и при приходите от туристически данък, както и данъка за извършване на таксиметрова дейност.
И през този отчетен период, в резултат на добрата финансова дисциплина и контрол и целесъобразното и ефективно разходване на средствата, бюджетната година е приключила без просрочени задължения. От думите на началника на ФСД стана ясно, че това се дължи на балансираното изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми; добрата събираемост на планираните собствени приходи; балансираното бюджетиране и целесъобразното изпълнение на разходната част на бюджета.