Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2016 Г.

Днес в Пленарна зала на Община Русе се проведе обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2016 г. Присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, неговите заместници д-р Страхил Карапчански и инж. Димитър Наков, председателят на ОбС-Русе проф. Христо Белоев, директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“ Емилия Пенева, началникът на отдел „Финансово-стопански дейности“ Сабина Минковска, началникът на отдел „Бюджет“ Еленка Димитрова и др.
Г-жа Минковска представи отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., като от думите ѝ стана ясно, че за отчетната година той е бил 102 286 889 лв. и е със изпълнение, възлизащо на 85,72%. За сравнение, към 31.12.2015 г. то е било 79,54%.
Данните за основните приходни показатели сочат, че тяхното изпълнение към 31.12.2016 г. в абсолютна стойност е със 772 144 лв. по-високо в сравнение със същия период на 2015 г., като в по-голяма част от показателите и близко до 100% или над тях. Налице е предсрочно погасяване на общинския дълг, както и преизпълнение спрямо уточнения план на имуществените и други данъци (121,28%), което се дължи на предприетите мерки от страна на дирекция „Местни данъци и такси“ за повишаване на събираемостта както на текущите задължения, така и на недобрите от минали години. По-високи стойности се наблюдават и при приходите от туристически данък, както и данъка за извършване на таксиметрова дейност.
И през този отчетен период, в резултат на добрата финансова дисциплина и контрол и целесъобразното и ефективно разходване на средствата, бюджетната година е приключила без просрочени задължения. От думите на началника на ФСД стана ясно, че това се дължи на балансираното изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми; добрата събираемост на планираните собствени приходи; балансираното бюджетиране и целесъобразното изпълнение на разходната част на бюджета.