Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.12..2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 362 Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
2. К.Л. 363 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе
3. К.Л. 364 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе
4. К.Л. 365 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
5. К.Л. 366 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот № 218014 в местност „Плужна“, землище на с. Николово и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
6. К.Л. 367 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 63427.301.78 в местност „Астарджийца“, землище на кв. „Средна кула“, гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
7. К.Л. 368 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
8. К.Л. 369 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – залесена горска територия в землището на с. Николово, местност „Липата“
9. К.Л. 370 Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община Русе
10. К.Л. 371 Отчет за 53 МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2014 г.
11. К.Л. 372 Проект за 54. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2014 г.
12. К.Л. 373 Одобряване на годишен план за паша на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината
13. К.Л. 374 Премахване на общинска жилищна сграда на основание чл. 197, ал. 1 от ЗУТ с административен адрес град Русе, жк. „Родина“, ул. „Сърнена гора“№30
14. К.Л. 375 Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина“, гр. Русе, ул. „Доростол“№51 АОС № 6862/11.01.2013 г.
15. К.Л. 376 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе‘ ЕООД в ликвидация
16. К.Л. 377 Удължаване срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в ликвидация
17. К.Л. 378 Определяне на училище – преимуществен ползвател на ученически автобус, марка “Peugeot”, модел „Boxer”, 11+1 места
18. К.Л. 379 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк. „Изток“
19. К.Л. 380 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот на Английската гимназия „Гео Милев“ – Русе
20. К.Л. 381 Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за клуб на Сдружение „Движение за хармоничното развитие на човека“
21. К.Л. 382 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „ВЕЛЕС“
22. К.Л. 383 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Младежки глас – клон Русе“
23. К.Л. 384 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
24. К.Л. 385 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
25. К.Л. 386 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
26. К.Л. 387 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
27. К.Л. 388 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст“
28. К.Л. 389 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Дружество на хора с увреждания „Кураж“
29. К.Л. 390 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи“
30. К.Л. 391 Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.
31. К.Л. 392 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
32. К.Л. 393 Отмяна на Решения № 47/19.01.2012 г. и № 10/17.11.2011 г. на ОбС-Русе
33. К.Л. 394 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013 г. – Приложение № 17
34. К.Л. 395 Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година
35. К.Л. 396 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
36. К.Л. 397 Паркстрой
37. К.Л. 398 Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България
38. К.Л. 399 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.592 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Гълъбец“
39. К.Л. 400 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура за външно водопроводно отклонение и външно кабелно ел. захранване на ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива“, землище на гр. Русе
40. К.Л. 401 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав“ – гр. Кубрат за 2014 г.
41. К.Л. 402 Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе, стопанисвани от СЦДП ДП ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2014 г.
42. К.Л. 403 Определяне на началните продажни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе
43. К.Л. 404 Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I, приети с Решение № 522 по Протокол № 23/21.03.2013 г. на Общински съвет-Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I
44. К.Л. 405 Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
45. К.Л. 406 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
46. К.Л. 407 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
47. К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
48. К.Л. 409 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
49. К.Л. 410 Промяна в състава на Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“
50. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /