Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗСП, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.12..2013 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л. 362 Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
2. К.Л. 365 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 376 Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе‘ ЕООД в ликвидация
4. К.Л. 381 Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за клуб на Сдружение „Движение за хармоничното развитие на човека“
5. К.Л. 384 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
6. К.Л. 388 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст“
7. К.Л. 389 Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Дружество на хора с увреждания „Кураж“
8. К.Л. 390 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи“
9. К.Л. 391 Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.
10. К.Л. 392 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
11. К.Л. 395 Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година
12. К.Л. 396 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
13. К.Л. 397 Паркстрой
14. К.Л. 398 Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България
15. К.Л. 404 Отмяна на Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I, приети с Решение № 522 по Протокол № 23/21.03.2013 г. на Общински съвет-Русе и приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските детски ясли на територията на Община Русе – Приложение I
16. К.Л. 405 Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
17. К.Л. 406 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб
18. К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
19. К.Л. 409 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
20. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/д-р Теодора Константинова/