Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОН, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.12..2013 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

1. К.Л. 362 Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
2. К.Л. 365 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
3. К.Л. 370 Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община Русе
4. К.Л. 378 Определяне на училище – преимуществен ползвател на ученически автобус, марка “Peugeot”, модел „Boxer”, 11+1 места
5. К.Л. 380 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот на Английската гимназия „Гео Милев“ – Русе
6. К.Л. 390 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи“
7. К.Л. 391 Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.
8. К.Л. 392 Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
9. К.Л. 394 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013 г. – Приложение № 17
10. К.Л. 395 Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година
11. К.Л. 396 Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе
12. К.Л. 397 Паркстрой
13. К.Л. 398 Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България
14. К.Л. 405 Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
15. К.Л. 407 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
16. К.Л. 408 Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/
17. К.Л. 409 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе
18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ проф. Хр. Белоев /