Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗОРС, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.10.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

1. К.Л. 309 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе и землището на с. Басарбово
2. К.Л. 310 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в м. „Караманлийка“, землището на град Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 311 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
4. К.Л. 312 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ
5. К.Л. 313 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по 56 от ЗУТ
6. К.Л. 314 Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро“ – Русе за финансиране на проекти по Наредба № Н-1 от 08.02.2007 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта
7. К.Л. 315 Продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Караманлийка“, на собстввеника на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
8. К.Л. 316 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост намиращ се в гр. Русе, пл. Свобода“№4 – „Доходно здание“
9. К.Л. 317 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местност „Караманлийка“
10. К.Л. 318 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя – наводнена нива в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила“
11. К.Л 319 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово
12. К.Л 320 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово
13. К.Л 321 Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот в град Мартен
14. К.Л 322 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, община Русе, ул. „Пристанищна“№13
15. К.Л. 323 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев“№1, на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване“
16. К.Л. 324 Прекратяване на съсобственост в имот в град Русе, ул. „Майор Узунов“№20
17. К.Л. 325 Утвърждаване на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2013/2014 г.
18. К.Л. 326 1. Отмяна на Решение №542 прието с Протокол № 24/25.04.2013 г. на ОбС-Русе 2. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на ОбС-Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС №7047 от 02.09.2013 г., представляващ земеделски имот с номер 000285, землището на гр. Мартен, общ. Русе, местност „Калето“
19. К.Л. 327 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда – чл. 35. Ал. 3 от ЗОС
20. К.Л. 328 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Скица-предложение за кабелно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 63427.106.12 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе
21. К.Л. 329 Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г.
22. К.Л. 330 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“-ГД „Програмиране на регионалното развитие“
23. К.Л. 331 Корекция на бюджета
24. К.Л. 332 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС №1/09.01.2013 г. от Бюджет 2013 г., утвърден с Решение на Общински съвет №450/18.02.2013 г. – Приложение №17
25. К.Л. 333 Изменение на Наредба №6
26. К.Л. 334 Предоставяне ползването на гори и горски площи от общинския горски фонд за 2014 г. на ДЛС „Дунав“-Русе и ДЛС „Сеслав“-Кубрат
27. К.Л. 335 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.306.105 по кадастралната карта на гр. Русе, находящ се в местността „Чифлика“
28. К.Л. 336 Преразпределение на средствата в рамките на Програма „Спорт-2013 г.“
29. К.Л. 337 Предоставяне на материална база, публична общинска собственост за откриване на филиал към ЦДГ „Ралица“
30. К.Л. 338 Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана“
31. Вх. № 905/04.10.2013 г. Приемане на Решение за изменение на Решение №747 на Общински съвет-Русе, прието с Протокол №29/19.09.2013 г.
32. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ ЕМИЛ МИЛУШЕВ /