Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.12.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 768 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 769 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
3. К.Л. 770 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв. м. на територията на град Русе по чл. 57 от Закона за устройство на територията
4. К.Л. 771 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – количка за продажба на царевица на пара
5. К.Л. 772 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 773 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони публична общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ в гр. Русе
7. К.Л. 774 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в кметство с. Ново село
8. К.Л. 775 Придобиване в собственост от Община Русе на земя за разширяване на гробищен парк „Басарбово“ в местността „Арнауд дере“, землище на кв. „Средна кула“
9. К.Л. 776 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, ул. „Васил Петлешков“ №22, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
10. К.Л. 777 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Просена, Община Русе
11. К.Л. 778 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
12. К.Л. 779 Членство на Община Русе в Съвета на дунавските градове и региони
13. К.Л.781 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ООД-Русе, насрочено за 12.12.2014 г.
14. К.Л. 782 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от СОУ „Йордан Йовков“ в гр. Русе
15. К.Л. 783 Съгласуване на промяна в Стратегически план 2014-2016 г., Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014-2016 г. и Годишен план за 2015 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе
16. К.Л. 785 Продължаване на договорни отношения
17. К.Л. 788 Определяне на начални тръжни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе
18. К.Л. 790 Приемане на стратегия за управление, стопанисване, ползване и разпореждане със земеделски земи от ОПФ
19. К.Л. 792 Програма за развитие на читалищната дейност в община Русе през 2015 г.
20. К.Л. 793 Проект за 55. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015 г.
21. К.Л. 795 Решение за кандидатстване на Община Русе по проект „Красива България“, като част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
22. К.Л. 797 Годишен отчет за третата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.
23. К.Л. 798 Провеждане на Общо събрание на „Проект Русе“ АД
24. К.Л. 799 Приемане на нова Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
25. К.Л. 800 Даване на съгласие за предоставяне на капиталов трансфер на общински търговски дружества – лечебни заведения
26. К.Л. 801 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5670, град Русе, ул. „Пристанищна“№13 с площ 1688 кв. м., АОС № 6907/25.02.2013 г.
27. К. Л. 802 Удължаване срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване процеса на ликвидация
28. К.Л. 803 Корекция на бюджета на община Русе за 2014 г.
29. К.Л. 805 Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014 г. на територията на гр. Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет-Русе за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
30. К.Л. 809 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии
31. К.Л. 810 Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
32. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /