Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.03.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 876 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
2. К.Л. 877 Изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост
3. К.Л. 880 Годишен отчет за 2014 г. за изпълнение на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе
4. К.Л. 881 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
5. К.Л. 882 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2014 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.
6. К.Л. 883 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2014 година
7. К.Л. 884 Приемане на средносрочна прогноза 2016-2018 г. – Местни дейности на Община Русе и приложения
8. К.Л. 888 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
9. К.Л. 889 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе и землището на село Басарбово
10. К.Л. 890 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“
11. К.Л. 891 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в Източна промишлена зона на град Русе, бул. „България“
12. К.Л. 892 Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея, по реда на чл. 35/3/ЗОС , с. Николово
13. К.Л. 894 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Княжеска“№7
14. К.Л. 896 Разработване на проектно предложение на Община Русе по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 5 „Подобряване на достъпа до и качеството на грижите за деца с психични, генетични и онкохематологични заболявания (с акцент върху деца, страдащи от церебрална парализа, сърдечно-съдови заболявания, аутизъм и младежи, страдащи от хранителни разстройства) и соматични увреждания, причинени от инфекциозни заболявания (като полиомиелит, бактериален менингит, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и т.н.)
15. К.Л. 899 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
16. К.Л. 900 Предложение за промяна предмета на дейност и структурата на Общинско предприятие „Паркстрой-Русе“ и ОП „Управление на общински имоти“ и произтичащите от това изменения и допълнения на техните Правилници за организацията, дейността и управлението
17. К.Л 901 Приемане на начален баланс при ликвидация на „Паркстрой“ЕООД, в ликвидация
18. К.Л. 902 Изграждане на Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в град Русе
19. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /