Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.04.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 903 Приемане на Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе, с която да бъде отменена и заменена съществуващата в момента Наредба №15 за управление на отпадъците на територията на Община Русе
2. К.Л. 904 Отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на Община Русе
3. К.Л. 905 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
4. К.Л. 906 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
5. К.Л. 907 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с изобразителна площ над 3,00 кв.м. на територията на град Русе съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
6. К.Л. 908 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ маестро Георги Стоянов Димитров
7. К.Л. 910 Продължаване на договорни отношения
8. К.Л. 911 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Червена вода
9. К.Л. 912 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
10. К.Л. 913 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в с. Бъзън
11. К.Л. 914 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“
12. К.Л. 916 Откриване на процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Драган Цанков“№13, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
13. К.Л. 918 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на СЗПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
14. К.Л. 924 Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе-планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)
15. К.Л. 925 Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Хуманитас“
16. К.Л. 930 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – гр. Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
17. К.Л. 931 Изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
18. К.Л. 932 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПУР, ИПУР, ПР,ПЗ, ИПР и ИПЗ – „Крайбрежна парково-традиционна зона на град Русе“
19. К.Л. 933 Решение за приватизация чрез търг на магазин за цветя разположен на първи /партерен/ етаж в жилищен блок на ул. „П. Д. Петков“ №10, вх. 2, ет.0, гр. Русе с разгъната застроена площ от 49,46 кв. м., АОС №7389/06.02.2015 г.
20. К.Л. 934 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпено право на строеж с обща площ от 110 кв.м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе
21. К.Л. 935 Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения, публична общинска собственост
22. К.Л. 936 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
23. К.Л. 938 Корекция на бюджета на Община Русе за 2015 г.
24. К.Л. 939 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“ проф. Ангел Пенчев Тотев
25. К.Л. 940 Одобряване на подробен устройствен план – ПРЗ и ИПУР – „Крайбрежна парково-рекреационна зона на град Русе“
26. К.Л. 941 Удължаване срока на действие на договор за наем на орехови култури
27. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /