Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.05.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 942 Изменение и допълнение на Правилата и критериите за класиране и прием в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Община Русе, приети с Решение №943 по Протокол №36/20.03.2014 г. на Общински съвет-Русе
2. К.Л. 944 Изменение на Бюджета на Община Русе към 31.03.2015 година
3. К.Л. 946 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
4. К.Л. 947 Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, намираща се в град Русе, жк. „Дружба -2“, ул. „Йосиф Дайнелов“№13
5. К.Л. 949 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в град Русе, бул. „Генерал Скобелев“№4
6. К.Л. 950 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Дайнелов №93-А“
7. К.Л. 951 Продължаване на договорни отношения
8. К.Л. 952 Голямата зала на Доходно здание да бъде наименувана на името на родения в Русе български театрален режисьор проф. Младен Киселов
9. К.Л. 953 Прекратяване с ликвидация на „Летище Русе“ЕООД
10. К.Л. 954 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2014 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводител
11. К.Л. 956 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Фердинанд“№3А, на Министерство на образованието и науката, за нуждите на проект BG 051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
12. К.Л. 957 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
13. К.Л. 958 Създаване на работна група, която да подготви проекти на наредби по чл. 40, ал. 5 и чл. 47, ал. 5 от Закона за защита на животните и проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
14. К.Л. 960 Сключване на едногодишен договор за наем на земеделска земя в землището на с. Бъзън
15. К.Л. 961 Отдаване под наем на имот в землището на с. Червена вода
16. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /