Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.06.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 962 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
2. К.Л. 963 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ
3. К.Л. 964 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
4. К.Л. 969 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
5. К.Л. 970 Определяне на начална тръжна цена за земеделски земи от Общински поземлен фонд на Община Русе
6. К.Л. 973 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. „Дружба-2“, бул. „Гоце Делчев“, АОС №6691/21.06.2012 г.
7. К.Л. 974 Прекратяване на съсобственост на имот в град Мартен
8. К.Л. 975 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Русе, северно от жил. блок „Варна“
9. К.Л. 976 Продажба на земя – частна общинска собственост в град Мартен по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
10. К.Л. 977 Прекратяване на съсобственост в ПИ 65427.2.5679 (УПИ XIII-5592, кв.236 по регулационен план) по ул. „Хан Аспарух“№35 в гр. Русе, на основание чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т.2 от Наредба №1 на ОбС-Русе
11. К.Л. 978 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
12. К.Л. 979 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
13. К.Л. 981 Приемане на декларация
14. К.Л. 983 Изработване на ПУП обхващащ имот 63427.3.644 и 63427.3.566 в гр. Русе, кв. Западна промишлена зона
15. К.Л. 984 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
16. К.Л. 988 Даване на съгласие от Общински съвет-Русе за извършване на замяна на недвижими имоти между „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД
17. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /