Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.10.2014 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 705 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на град Русе
2. К.Л. 706 Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Касева чешма“, землище на град Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост
3. К.Л. 707 Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема
4. К.Л. 708 Решение за определяне на срока на валидност на разрешението за таксиметров превоз, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на Община Русе и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници
5. К.Л. 709 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територията по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
6. К.Л. 710 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/
7. К.Л. 713 Съгласие за продажба на общински терен от 14 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVII-154 в кв. 149 по регулационния план на кв. „Средна кула“ град Русе
8. К.Л. 714 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. по чл. 57 от ЗУТ
9. К.Л. 715 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
10. К.Л. 717 Съгласие за продажба на общински терен от 5 кв. м. по улична регулация, приобщен към УПИ XII-692 в кв. 142 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
11. К.Л. 723 Изграждането на паметник на Васил Левски в централна градска част
12. К.Л. 726 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Русе, местност „Люляците 1, 2“, ул. „16-та“
13. К.Л. 727 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
14. К.Л. 729 Приемане на Наредба за изменение и допълване на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
15. К.Л. 734 Безвъзмездно придобиване на Община Русе на 651 дяла, представляващи 100 на сто от капитала на „Летище Русе“ЕООД, собственост на българската държава
16. К.Л. 735 Допълнение на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти“ и приемане на списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост за отдаване под наем през 2014 г.
17. К.Л. 736 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2014 година
18. К.Л.737 Участие като партньор в международен проект „Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II”, финансиран по Програма „Подкрепа за подобряване и насърчаване на устойчиви транснационални тематични туристически продукти“ на Главна дирекция „Предприятия и промишленост“ на Европейската комисия
19. Участие в програма Life на Европейския съюз за опазване на околната среда
20. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /