Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 08.07.2015 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

1. К.Л. 989 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 991 Подкрепа за кандидатура на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
3. К.Л. 995 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем като общежитие на първи, втори, трети, четвърти и пети етаж от корпус „А“ на „Общежитие за средношколци – Русе“ с адрес гр. Русе, кв. Източна промишлена зона, бул. „Липник“№117
4. К.Л. 997 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Смело сърце“
5. К.Л. 998 Създаване на временна комисия относно процедурите, свързани със ЗОП, провеждани от Община Русе
6. К.Л. 1000 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода януари-юни 2015 година
7. К.Л. 1001 Приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и начален баланс на „Летище-Русе“ ЕООД, в ликвидация към 10.06.2015 г.
8. К.Л. 1002 Отчет за 55.МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2015
9. К.Л. 1003 Отдаване под аренда на имот №011002, находящ се в землището на с. Просена за срок от 25 години
10. К.Л. 1005 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от спортен имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на ОП „Спортни имоти“
11. К.Л. 1007 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване , отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе
12. К.Л. 1008 Продължаване на договорни отношения
13. К.Л. 1011 Откриване процедура за продажба на общински имот, намиращ се в град Русе, ул. „Милкова ливада“ №28, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
14. К.Л. 1012 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. Дружба 2, ул. „Екзарх Йосиф“№31
15. К.Л. 1013 Даване на съгласие за подписване на споразумения за сътрудничество за реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“
16. К.Л. 1017 Приемане на нова Наредба №14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе
17. К.Л. 1018 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
18. К.Л. 1020 Отдаване под наем, респ. предоставяне за безвъзмездно ползване на общински преместваеми обекти – павилиони по чл. 56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост
19. К.Л. 1021 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните данъци, цени на услуги и права на територията на Община Русе
20. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ДИМ. КЪНЧЕВ /