Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промени в условията за ползване на услугата „Социални жилища“

Общинският съвет одобри промени в Наредбата, която конкретизира реда и условията за ползване на услугата „Социални жилища“.  

Условието за доход за ползване на социалната услуга да се определя съобразно линията на бедност, която се определя ежегодно – това е първата от промените в Наредбата. Тя представлява инструмент, чиято цел е да се идентифицират бедните в обществото и се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на еднократни мерки за социална защита. За 2021 г. линията на бедност е 369 лв., а с Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за 2022 год. е определен размер на линията на бедност за страната от 413 лв. Това ще даде възможност на хора, които са от целевите групи, да кандидатстват отново и, отговаряйки на условията, да бъдат потребители на социалните услуги.

Критерият за притежание на автомобил също е облекчен, като се допусне семействата да притежават 1 МПС, което да е с дата първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението. 

Добавят се в допълнителни разпоредби  дефиниции на понятията „семейство“, „домакинство“ и „ доход“. 

Семейство” са:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.“ 

„Домакинство” са съпрузите, съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.

„Доходи“  са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.