Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Първите 4 часа от 10-тото заседание на Общинския съвет преминаха с взети решения по 16 точки от дневния ред

През първите 4 часа на 10-тото заседание на Общински съвет – Русе бяха разгледани 16 точки от дневния ред.

След дълги и на моменти – оспорвани дебати, общинските съветници приеха следните решения:  

1.Общински съвет – Русе да се обръне към Министерски съвет на Република България с категорично настояване за ускорено извършване на необходимите процедури и осигуряване на съфинансиране за ремонт на пътя Русе-Кубрат, който е включен в оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2.Общинският съвет даде съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Целева програма за общините, насочена към подпомагане на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, които през учебната 2020/ 2021 г. ще бъдат от I-ви до XII-ти клас“ пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. 

3.Община Русе ще установи партньорство с Русенският университет „Ангел Кънчев“ като подпише Рамков договор за сътрудничество, с който се създават условия за обмен на информация, техническо сътрудничество и взаимно подпомагане при повишаване капацитета на човешките ресурси, като по този начин се подпомогне превръщането на Община Русе в привлекателно място за живеене и все по-силното ѝ позициониране в икономически, социален и културен аспект в национален и транснационален мащаб, както и по-нататъшното утвърждаване на Русенския университет като значима и решаваща за развитието на град Русе академична структура с национално значение и международен авторитет.

4.Общинският съвет прие удължаването на срока на действие на временната комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация до края на месец септември 2020г. Временната комисия с членове общинските съветнициБедрос Пехливанян, Биляна Кирова, Тодор Койнов, Иво Пазарджиев, Елеонора Николова, Митко Кунчев, Веселин Велчев, Дауд Ибрям и председател Наталия Кръстева ще представи отчет пред Общински съвет – Русе, във връзка с резултатите от дейността си, както и проект за решение на общинския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

5.Предлжоението на кмета на Община Русе г-н Пенчо Милков структурата на Общинска администрация да бъде променена се прие с 33 гласа ЗА. Новата структура ще премахне дирекции „Здравни и социални дейности“ и „Култура и образование“ и ще създаде една нова дирекция „Хуманитарни дейности“. В нея структурните звена ще са в максимална степен координирани с цел повишаване на ефективността на функциите и дейностите в областта на образованието, културата, младежта, спорта, здравните и социални дейности.  С намаляването на броя на заместник кметовете се установява и необходимост от преструктуриране на Дирекция „Европейско развитие“ и Дирекция „Икономика и управление на собствеността“, които да са функционално подчинени на Заместник – кмет по Икономика и международно сътрудничество. Стопанската дейност се обособява към новата дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, която поема анализите при осъществяване на стопанската дейност, както и дейностите по изпълнение на проекти. Управлението на общинската собственост се концентрира в дирекция „Управление на собствеността“. За да се засили контролът върху извършваната строителна дейност в Община Русе към Заместник-кмета по устройство на територията, се формират две дирекции. Сега съществуващата дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ се разделя, като в нова дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“ се обособява дейността свързана с устройството на територията и инвестиционното проектиране, а в дирекция „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ се акцентира върху дейността по контрола върху строителните дейности.

6.Общинският съвет даде съгласие да се проведе публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.25, детска площадка до заведение за хранене и развлечение „Баба Яга“, т. 1721 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, при следните конкурсни условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6.2 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

– Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

Общинския съвет прие решението с 27 гласа ЗА, 9 против и 11 въдържали се.

Следва обедна почивка от 1 час, след което заседанието на Общинският съвет продължава.