Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2010 – НАСИТЕНА С ДИНАМИКА

Третата година от дейността на Общинския съвет беляза работата му с много динамика. В рамките на дванадесетте месеца са приети 318 решения, внесени са общо 74 докладни от съветници, 37 от които от председателя на Общинския съвет. През годината са постъпили 14 питания от общински съветници към администрацията.
Наред с редовните заседания на Общинския съвет, акценти в изтичащата 2010 г. са:

В началото на годината, по инициатива на председателя на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност, Свилен Иванов бе предизвикана дискусия със специалисти от правната дирекция на Община Русе във връзка с внасянето на нова Наредба за осъществяване на публично-частните партньорства. Основната идея бе да се осигури рамка за вземане на решения в съответствие с най-добрата стойност на вложените средства, при спазване на обществената полза и частния интерес, като в същото време се гарантира прозрачност, последователност и ефективност в дейността на Община Русе при разработката, оценката и изпълнението на проекти за публично-частно партньорство.
В резултат на инициативата на общинския съветник бе приета Наредба за осъществяване на публично-частните партньорства, която регламентира принципите, условията и реда за осъществяване на сътрудничество между Община Русе и частни партньори за реализирането на обществено значими дейности.

Във връзка с приемането на бюджета за 2010 г., и по инициатива на Постоянната комисия по младежта и спорта през февруари бе свикано извънредно заседание, на което присъстваха и председатели на спортни клубове. Ново предложение от общинския съветник Свилен Иванов за разпределението на средствата по програма „Спорт” бе повод за извънредна сесия по темата.

Отново по предложение на председателя на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност бе инициирано актуализиране на общинските наредби. Мотивите на Св. Иванов бяха свързани с необходимостта от синхронизиране на нормативната база с действащите в страната закони.

С цел подобряване работата на Общинския съвет и във връзка с по-доброто информационно обслужване през февруари стартира и интернет страницата на съвета. Основната идея бе да се използват възможностите, които дава глобалната мрежа за по-голямата прозрачност в дейността на местния парламент. Страницата поддържа и обновява ежедневно информация за дейността на съвета, данните на съветниците, публикуват се графици, протоколи и дневни редове на заседания. Сайтът съдържа и секции с правомощията на местния парламент, приоритетите и насоките в неговата работа, както и линкове с решения, наредби и предложения.

Интернет страницата на Общинския съвет подобри и информационния обмен с русенци. През цялата 2010 г., чрез бланка (за обратна връзка) в линк „контакти”, получихме много писма, сигнали и питания от граждани. Комуникацията ни бе двупосочна, а работата с гражданите – навременна и оперативна. Често пъти въпросите засягаха проблеми предимно от компетенциите на администрацията, но въпреки това съветът бе коректен в помощта и съдействието си и съпричастен към проблемите на всеки.
Тази база от информация даде по-пълна картина не само за онова, което вълнува русенци, но и предостави възможност за корекция на допуснати вече грешки. Въпросите засягаха предимно трафикът и паркирането в Русе, проблемът с бездомните кучета, непочистените улици, необходимостта от корекция на някои Общински наредби, промени в размера на местните данъци и такси и прочие.

Във връзка с функциите на съвета, който приема най-важните решения за общината и по идея на председателя на ОбС през март бе предложено на всяко редовно заседание да се разглеждат значими за града и русенци въпроси, свързани с инфраструктура, подробни устройствени планове, транспортни схеми и други.
Бе прието до края на тази календарна година във всяко редовно заседание да се разглежда и обсъжда, като допълнителна точка, значима за града и русенци тема. Началото бе поставено с обсъждането на проекта за „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” на Община Русе по Оперативна програма „Регионално развитие”. Сред акцентите, поставени на следващите заседания бяха и представените справки за развитието на района около МБАЛ-МОЛ-РИОКОЗ, както и информация за изпълнението на проектите на Община Русе по Оперативни програми на ЕС, включително и за „Ремонта, модернизацията и оборудването на 10 детски ясли на територията на Община Русе”.

Също през март обект на внимание от експерти и специалисти на национално ниво бе системата за електронно гласуване на Общински съвет – Русе. В тази връзка председателят и екипът от технически сътрудници, обслужващи електронното гласуване получиха покана за участие в 11-та национална конференция по електронно управление на тема „Е-управлението в България – с поглед в новото десетилетие“.

През април общински съветници гостуваха на Община Варна. Визитата бе във връзка с проучването на опита на варненската администрация в оптимизирането и експлоатацията на вътрешноградската транспортна схема и отдаването на концесия на автобусните спирки. В рамките на посещението бяха дискутирани въпроси, свързани със създаването, оптимизирането и експлоатацията на транспортната схема на големите градове.

На тържественото заседание по повод празника на Русе 6 май, бе връчена наградата „Почетен гражданин на град Русе” на Михаил Петрович Торшин – Генерален консул на Руската федерация в гр. Русе за неговите изключителни заслуги и принос в развитието на икономическите, политическите, научните и културните връзки между България и Русия.

В края на май председателят на Общински съвет-Русе доц. Васил Пенчев получи покана от изпълнителния директор на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав” (АДО) Мария Павлова-Кондрова за участие в обща среща във връзка с осигуряване на целева субсидия за борба с комарите в Дунавския регион. Със съдействието и на народните представители идеята да се намерят възможности за осигуряване на целева субсидия за борба с комарите в общините по р. Дунав успя да се реализира.
В началото на декември председателят на ОбС, който е и зам.-председател на УС на АДО „Дунав” се включи в разговорите, организирани от Асоциацията с директора на дирекция „Гражданска защита”, Стефко Бурджиев във връзка с осигуряването на средства за борба с комарите в Дунавския регион за 2011 година.

По инициатива на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе, с председател Владислав Атанасов, в летните месеци членовете на комисията провеждаха своите заседания в зали и салони на сгради – емблематични за русенската култура – зала „Европа” на Доходното здание и зала „Батемберг” на Регионалния Исторически музей.

В средата на юни бе свикано извънредно заседание на Общинския съвет. Мотивът бе – разработен от Община Русе проект на тема: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на град Русе”, който нормативно изисква решение на Общинския съвет. Проектът бе от изключителна важност, тъй като бе свързан с осъществяването на строително-ремонтни дейности в 7 училища – ОУ „Любен Каравелов”, ОУ „Олимпи Панов”, ОУ „Тома Кърджиев”, СОУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”, СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „Никола Обретенов”.
Съветниците дадоха „зелена светлина” на проекта, позволявайки неговия старт в края на годината.

Също през юни, отново по инициатива на общинските съветници, в интернет страницата на Общинския съвет бе публикувана обширна информация за разработените от Община Русе проекти по Оперативни програми на Европейския съюз в периода 2008-2010 г.

Във връзка с гласуваното от Народното събрание изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет и необходимостта от корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г., в началото на август се свика извънредна сесия за приемането на актуализирания бюджет на общината. Въпреки активния отпускарски сезон съветниците бяха принципни и отговорни, предвид важността на темата и необходимостта от кворум за взимане на решение.

През септември Председателският съвет утвърди акцентите за заседанията на местния парламент до края на календарната година.
На 16.09.2010 г. акцент в заседанието бе готовността на учебните заведения в Община Русе за новата учебна година. Бе представена и справка за приключилите ремонтни дейности в русенските детски ясли и градини, подобрения и проблеми. В октомврийското редовно заседание се разгледа състоянието на детските площадки на територията на Община Русе – поддържане, обезопасяване, ремонти, паспортизиране, изграждане на нови, изисквания на Европейския съюз.
Мерките за подобряване организацията на движение, трафика и паркирането в град Русе бяха тема на дискусия за ноемврийската сесия.

В средата на септември бе свикано извънредно заседание на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика във връзка с обсъждане и анализ на резултатите за първото шестмесечие на 2010 година на търговските дружества, в които Община Русе няма 100% участие.

За съжаление роенето на формации и групи в Общинския съвет продължи. Двама съветници от ПП „Атака” сформираха група „Достойни за България”. С нея политическите формации в местния парламент станаха десет.

В края на ноември бе свикана извънредна сесия във връзка с преразглеждане на решение № 1042 от 18.11.2010 г., относно упълномощаване представителите на Община Русе в Общото събрание на МБАЛ-Русе АД. Заседанието бе свикано по искане на една трета от общинските съветници. Преди дебатите в зала, темата предизвика широка обществена полемика.