Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Утвърждава комисия за провеждане избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
2. Избира за председател на комисията Илиян Илиев и членове:
– Венцислав Великов
– Пенчо Милков
– Теодора Константинова
– Владо Владов
– Айдоан Джелил
– Веселин Велчев
– Роберт Калустян
– Веселко Цветков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)