Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 10 от 17.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 10
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал.1, т.3 от ЗПСК и чл.9, т.5 от Правила за управление и разпореждане с парични средства в специалния фонд по чл. 10 ал.1 т. 3 от ЗПСК, Общинският съвет реши:

1.Освобождава от длъжност разпоредител със средствата на общинския инвестиционен фонд Александър Нанев Неделчев.
2.Определя за разпоредител със средствата на общинския инвестиционен фонд Даниела Антонова Шилкова – Зам.кмет на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)