Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

 На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, чл. 137, ал. 1, т. 9, чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 12 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Да се направи допълнителна парична вноска в размер на 14 500 лв., за окончателна ликвидация на „Летище Русе ” ЕООД, в ликвидация, за срок до приключване на процеса на ликвидация, съгласно чл. 134, ал. 1 от Търговския закон.
2. Дирекция ФСД да предприеме необходимите действия за корекция в бюджета във връзка с т. 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)