Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 100 от 01.03.2012г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 100
Прието с Протокол № 7/01.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за обществените библиотеки и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. Създава се нов раздел ХІІІ със следното съдържание:
„РАЗДЕЛ ХІІІ
„ТАКСИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”
Чл. 53з. Размер на таксите на специализираните библиотечни услуги, предоставяни от Регионална библиотека „Любен Каравелов”:

Наименование на услугата
Ед. мярка
Цена
1.

Предоставяне на писмена библиографска информация

1.1

Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/

До 20 заглавия
5,00 лв.
1.2

Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/

20 – 50 заглавия
10,00 лв.
1.3

Писмена тематична библиографска справка /ПТБС/

Над 50 заглавия
15,00 лв.
1.4

Повторно ползване на вече направена ПТБС

50 % от първоначалната цена
1.5

Изготвяне на писмена фактографска справка по определена тема

1 брой
15.00 лв.
1.6

Текущо информиране по заявка – включва информационни списъци с периодична библиографска информация (вкл. и анотиране) от договорени между библиотеката и потребителя определен брой първични периодични източници по определена тема или проблем за минимален срок от един месец.

Информиране на 1 потребител
20,00 лв.

2. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

2.1

Междубиблиотечно заемане – доставка на библиотечни документи за наш читател от друга библиотека

1 заявка

2,00 лв. + тарифата на съответната библиотека + пощенските разходи

2.2

Междубиблиотечно заемане – предоставяне на библиотечен документ от фондовете на РБ „Л. Каравелов“ гр. Русе на друга библиотека.

2.2.1

Доставка на оригинал

1 заявка

2,00 лв. +

пощенки разходи

2.2.2

Доставка на копие (вкл. електронна доставка)

1 заявка

2,00 лв. +

цена на копие, + пощенски разходи

3.Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни

3.1

Ползване на платени електронни бази данни

1 час
2,00 лв.
4.

Копиране на библиотечни документи

4.1
Формат А4 – черно-бял

4.1.1
текст
едностранно
0,10 лв.
4.1.2
текст
двустранно
0,15 лв.
4.1.3

изображения и графики

едностранно
0,80 лв.
4.1.4

изображения и графики

двустранно
1,20 лв.
4.2
Формат А3 – черно-бял

4.2.1
текст
едностранно
0,16 лв.
4.2.2
текст
двустранно
0,20 лв.
4.2.3

изображения и графики

едностранно

1,20 лв.
4.2.4

изображения и графики

двустранно

2,00 лв.
4.3
Формат А4 – цветен

4.3.1
текст
едностранно
1,20 лв.
4.3.2
текст
двустранно
2,00 лв.
4.3.3
изображение
едностранно
2,50 лв.
4.3.4
изображение
двустранно
4.00 лв.”

§ 2. Отменя се чл. 59, т. 48а.

§ 3. Създава се нов § 20 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 16, който гласи: „Раздел ХІІІ – Такси на специализираните услуги, предоставяни от Регионална Библиотека „Любен Каравелов”, и чл. 53з. влизат в сила от 1 март 2012 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)