Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 100 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  6 от ЗМСМА, § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците,  приет с § 26 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. /обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г./, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да използва месечните отчисления за 2024 г. по чл. 64, ал. 1 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за финансиране на разходите по план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)