Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 100 Прието с Протокол № 5/01.02.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Приложение №1 – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Приложение №2 – Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г.
2. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 година.
Приложение № 3 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 година.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.