Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 100 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 1 938 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и построената в него сграда с идентификатор 63427.11.84.1, със застроена площ от 339 кв. м., представляваща едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, с адрес: град Русе, кв. ДЗС, ул. „Чинар“, предмет на АОС №7180/14.02.2014 г.
 2. Утвърждава тръжната документация /Приложение 4/ при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 52 500 лева без ДДС;

2.2. Стъпка на   наддаване – 3 000 лева;

2.3. Депозит за участие в търга – 5 000 лева, който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. „Свобода“ №6. Цената на тръжната документация е 250 лева и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „ИНВЕСТБАНК”АД, клон РУСЕ в центъра за административни услуги и информация.

 • Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”.
 • Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
 • Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. „Свобода“ №6.
 • Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
 • Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час, съобразно продължителността на търга.
 • Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
 • Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
 • При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)