Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1000 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-13/25.03.14 от Десислава Иванова Димитрова, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 027005 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 027005 в землището на с. Николово с ЕКАТТЕ51679, Община Русе, находящ се в местността „Над село“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)